MR Notulen

De notulen van de MR worden na goedkeuring (tijdens de eerstvolgende vergadering) op de website geplaatst.

Schooljaar 2016-2017

MR notulen 5 oktober 2016

MR notulen 7 december 2016

MR notulen 31 januari 2017

 

Schooljaar 2015-2016

MR notulen 06-10-2015

MR notulen 18-11-2015

MR notulen 28-1-2016

MR notulen 29-3-2016

Notulen MR 21-4-2016

 

 Belangrijke documenten

2013 Huishoudelijk reglement MR Wichelroede (09-12-2013)

IVO Rapport audit PO Wichelroede – definitief

 

Uitleg MR

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS en het Reglement MR.

Om haar taken goed uit te kunnen voeren vergadert de MR ongeveer 8 x per schooljaar. Deze vergaderingen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO) of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Ook worden tijdens deze vergaderingen de laatste ontwikkelingen op schoolniveau en op bovenschools niveau (Tangent) besproken.

De MR-vergaderingen worden op school gehouden en zijn in principe openbaar.

Afgelopen kalenderjaar werden in de MR een groot aantal onderwerpen besproken, zoals:

– Schooltjden van de toekomst
– Ga voor gezond
– Statuten MR
– Huishoudelijk regelement
– Begroting MR
– Scholing
– GMR-nieuws
– Communicatie met de achterban
– Directienieuws
– Managementrapportage
– Formatieplan de Wichelroede
– Stand van zaken LB-functies
– Tevredenheidsonderzoeken
– Schoolplan 2011-2015
– Begroting school
– Financiële verslagen TSO

Voor elke vergadering wordt een agenda gemaakt en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De agenda van de eerstvolgende vergadering en de verslagen van de voorgaande vergaderingen kunt u elders op deze pagina bekijken.

De MR zal u, naast deze website, ook via het Wichelroedejournaal op de hoogte houden. De zittingsperiode van onze MR-leden is minimaal vier jaar. Om te voorkomen dat in de toekomst alle MR-leden tegelijk zouden moeten aftreden, is er een rooster van aftreden opgesteld.

Sinds 1997 functioneert binnen het schoolbestuur van Tangent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die voor alle scholen van Tangent van belang zijn (schooloverstijgend).

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit:

Oudergeleding:

Agma van Riel (lid – lid GMR)

Tanja Merkx (lid)

Debbie Vervoort (voorzitter)

Petra Brekelmans – van Aert (lid)

Personeelsgeleding:

Rik Veekens (Secretaris)

Josje Heerkens-van Loon (lid)

Iefke Miltenburg (lid)

Joke Nouwens (lid)

Contact met de medezeggeschapsraad is altijd mogelijk via het volgende mailadres:

rik.veekens@tangent.nl         Onder vermelding van: contact MR