Oudercontact

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk, omdat we samen met de ouders de kinderen willen begeleiden in hun ontwikkeling. Dit gebeurt via direct contact met de leerkracht, maar ouders kunnen hun stem laten gelden en meedenken middels de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Dit zijn twee organen binnen de school waarbij ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.

Wij zorgen ervoor dat ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling die hun kind doormaakt. We beginnen elk schooljaar met een startgesprek met ouders en hun kind. Kinderen bereiden dit samen met hun ouders voor en benoemen eigen leerdoelen voor het schooljaar. Als een kind net is gestart in groep 1, komt de leerkracht op huisbezoek in plaats van dit startgesprek. Een kind krijgt twee rapporten mee.  Voor de kinderen van de groepen 1/2 geldt een andere rapportagevorm. We hebben zo veel als mogelijk ontwikkelthema’s opgenomen met daarbij de vermelding of een kind de thema’s beheerst (Dit-kan-ik-al-boekje).

In een aansluitend voortgangsgesprek met kind, ouders en de leerkracht bespreken ze samen de vorderingen en ontwikkeling van hun kind, maar ook op andere tijden is de leerkracht uiteraard bereid met ouders te praten. De start- en voortgangsgesprekken duren 10 minuten. Voor een uitvoeriger gesprek, kunnen ouders altijd een vervolgafspraak maken. In het algemeen is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Ouders zijn altijd van harte welkom om hun vragen, zorgen, opmerkingen te delen met de leerkracht. De school nodigt ouders in ieder geval uit voor:

 • startgesprek aan het begin van het schooljaar.
 • de informatieavond aan het begin van het schooljaar met specifieke informatie over de groep;
 • de verslag- en rapportbesprekingen;
 • thema-avonden (bijvoorbeeld een thema-avond voor de groepen 7 en 8 over het voortgezet onderwijs, thema-avond Marietje Kessels).

 Eens in de twee jaar vragen we aan ouders naar hun tevredenheid over de school. U kunt hier de uitslag van de enquête van 2019 lezen.

Ouderbetrokkenheid

Wij kunnen niet zonder uw hulp. We zijn erg blij met de betrokkenheid van onze ouders. Zo werken er versiergroepen om de school elke periode aan te kleden in een bepaald thema. Brigadierouders zorgen er samen met kinderen van groep 8 voor dat iedereen veilig over kan steken. Elke groep heeft twee groepsouders, die de leerkracht assisteren bij activiteiten. Ook heeft elke groep eigen luizenouders. En dan wordt er ook altijd enthousiast gereageerd als er incidenteel een beroep op ouders wordt gedaan. Hier zijn we als school ontzettend blij mee en trots op!

Oudervereniging

De oudervereniging ondersteunt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage (€20 per kind per jaar) allerlei activiteiten voor de kinderen van Basisschool De Wichelroede. O.a:

 • Duinendag traktatie.
 • Sinterklaas
 • Nieuwjaarsactiviteit
 • Traktatie bij carnaval.
 • Pasen activiteit.
 • Ondersteuning bij klassikale excursies of uitstapjes.
 • Eenmalige bijdragen voor bijv. het winterparadijs.

Daarnaast zet de oudervereniging zich in tijdens de violen,-, textiel,-, en oud ijzer actie om extra geld voor de school te verdienen. Extra geld komt ook binnen middels de opbrengsten van de kledingcontainers op de onder- en bovenbouw. Al dat geld komt rechtstreeks ten goede aan uw kinderen op verschillende activiteiten en acties in het schooljaar.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij heeft tot taak naar vermogen de openheid, openbaarheid en onderling overleg in school te bevorderen. Daarvoor komt de MR ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar. De MR-vergaderingen worden op school gehouden en zijn in principe openbaar. Elk schooljaar wordt in de MR een groot aantal onderwerpen besproken, zoals: formatieplan, begroting, jaarplan, enz.

Voor een groot aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht; voor een aantal andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht. Deze bevoegdheden zijn uitgewerkt in het reglement op de Medezeggenschapsraad (dit reglement is op school ter inzage). U kunt in hoofdstuk 1 de namen van de MR-leden vinden.

Sinds 1997 functioneert binnen ons schoolbestuur een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die voor alle scholen van Stichting Tangent van belang zijn.

Hieronder vindt u de laatste verslagen. U kunt die openen door erop te klikken.

verslag 2022-11-08

verslag 2020-09-21
verslag 2020-06-25 

verslag 2020-02-06

verslag 2019-12-18

verslag 2019-11-18

verslag 2019-09-19