Locaties
Basisschool de Wichelroede werkt vanuit 2 locaties:

Locatie Goudsbloem: hier zitten op dit moment de groepen 1 t/m 3
Locatie Van Heeswijkstraat: hier zitten op dit moment de groepen 4 t/m 8

Team de Wichelroede

Op basisschool de Wichelroede werkt een enthousiast en gemêleerd team.

Volledige team basisschool de Wichelroede

Dit is het voltallige team van basisschool de Wichelroede.

Onderbouw

Dit zijn de collega’s die werken op de onderbouw. Dat is de locatie die is gevestigd aan de Goudsbloem.

Bovenbouw

Dit zijn de collega’s die werken op de bovenbouw. Dat is de locatie die is gevestigd aan de van Heeswijkstraat.

Schooltijden

Maandag 8:30-10:15 10:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:45
Dinsdag 8:30-10:15 10:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:45
Woensdag 8:30-10:15 10:30-12:30    
Donderdag 8:30-10:15 10:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:45
Vrijdag 8:30-10:15 10:30-12:30    

De kinderen hebben om 10:15 uur fruitpauze. Om 12:00 eten de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag in de klas bij de leerkracht. Om 12:15 uur mogen de kinderen lekker een half uur buiten spelen.

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is een nieuw rooster van kracht, het zogenaamde continurooster. We gaan er van uit dat de kinderen drie maal per week overblijven, maar dat moet niet. De kinderen eten vanaf 12.00 uur in hun eigen klas met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht buiten spelen. Indien het regent, wordt er binnen voor een alternatief gezorgd. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.

De kosten van het overblijven zijn € 30,00 per leerling per jaar. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u een brief over de betaling. Een leerling die na 1 januari instroomt betaalt € 15,00 voor het eerste jaar. Wilt u dat uw kind altijd thuis komt eten, dan laat u dit bij de start van het schooljaar aan de leerkracht weten. U betaalt dan geen overblijfkosten. (Er zijn tussen de middag geen brigadiers die uw kind helpen oversteken.) Mocht uw kind incidenteel thuis eten, dan meldt u dit ‘s ochtends voor 8.30 uur telefonisch bij de leerkracht. De bijdrage voor het overblijven blijft dan € 30,00 per leerling per jaar.

 

De uitgangspunten van ons onderwijs.

Basisschool de wichelroede is jaren geleden als een van de eerste scholen begonnen met het invoeren van techniek in de basisschool. Binnen enkele jaren heeft dit een vaste plaats veroverd binnen ons onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat techniek veel meer te bieden heeft dan je in eerste instantie zou verwachten.
15 jaar geleden kwamen we in aanraking met de visie van een Amerikaanse onderwijsprofessor Dhr. Gardner. Hij heeft een theorie ontwikkeld waarbij men ervan uitgaat dat mensen niet meer of minder intelligent zijn, maar op een andere manier intelligent zijn. Hij erkent in zijn theorie 8 verschillende intelligenties, vandaar de naam Meervoudige intelligentie. Mensen bezitten alle intelligenties, maar de ene is verder ontwikkeld dan de andere. In de intelligentiecirkel ziet u de 8 verschillende intelligenties benoemd staan. Juist deze theorie sluit perfect aan bij onze ideeën rondom techniek.

Het hele team heeft zich toen in deze theorie verdiept en dat heeft ertoe geleid dat men nu in onze school kenmerken van deze visie op onderwijs terug kan vinden. Met name in de onderbouw, maar ook in vakken als druziek (drama en muziek), techniek, cultureel-educatieve reizen en projecten ziet men deze visie nog steeds terug. In 2019 zijn er op gebied van onderzoekend leren (allereerst binnen het vak techniek), onderbouw (groep 1-3), meer- en hoogbegaafdheid en ICT diverse ontwikkelingen gaande.

Pedagogisch Klimaat.

Het pedagogisch klimaat op onze school berust vooral op respect voor elkaar. Wanneer men ervan uitgaat dat iedereen op een andere manier intelligent is, dan is het niet nodig om verschillen tussen mensen te bekritiseren, maar juist om deze te waarderen. Op het moment dat je beseft dat we met z’n allen een geheel vormen waarbij de verschillen tussen mensen juist een meerwaarde zijn, ontstaat respect voor de ander. Wij proberen deze verschillen tussen kinderen vanaf groep 1 tot groep 8 te laten zien en te waarderen.

Daarnaast bieden wij als school zoveel mogelijk rust en structuur. We hanteren door de gehele school dezelfde kapstokregels, groeps- en schoolafspraken en zijn met z’n allen (ouder, kinderen en leerkrachten) verantwoordelijk voor de manier waarop wij met elkaar en met de materialen omgaan.

Daarnaast proberen we om van de school en zijn omgeving een zo uitdagend mogelijk leerlandschap te maken waardoor de kinderen zich thuis voelen en geprikkeld worden om te leren. We hebben er de laatste jaren ook hard aan gewerkt om binnen en buiten de beide gebouwen dezelfde stijl te hanteren. Zo hebben beide locaties een speelplaats die is aangepast aan de leeftijd van de kinderen die er spelen. Het gebouw van groep 1-3 is zo ingericht dat kinderen zich er veilig en thuis voelen.

Didactisch handelen.

Wij zijn een basisschool met gewone lessen en gewone methodes, maar weten er wel iets speciaals van te maken. Wanneer je ervan uit gaat dat kinderen op meerdere manieren intelligent zijn, dan zul je als school ook moeten proberen om je leerstof op  meerdere manieren aan te bieden. Kinderen leren realistisch en betekenisvol. Zo werken we in de onderbouw zoveel mogelijk met echte materialen uit de dagelijkse praktijk. Kinderen mogen experimenteren en dus ook vies worden. In de bovenbouw maken kinderen cultureel-educatieve reizen, waarbij ze aangeboden lesstof in praktijk kunnen brengen. Ze plannen en organiseren deze reizen helemaal zelf. Wat kinderen leren bij techniek, kunnen ze in groep 8 gebruiken voor het inrichten van een eigen huisje. Ook krijgen kinderen steeds vaker ‘echte’ opdrachten, soms zelfs van bedrijven buiten school, waarbij eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk is. Ze voeren opdrachten samen uit en presenteren die aan de opdrachtgever, de klasgenoten, of ouders.

Voor alle kernvakken hebben we goede lesmethodes. Binnen die methodes kijken we steeds hoe we de leerstof zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.
We hebben er oog voor dat niet alle kinderen op hetzelfde moment toe zijn aan dezelfde leerstof. Dat zien we bijvoorbeeld bij de start van het leesproces. Door kinderen zelfstandig aan verwerkingsopdrachten en – spelletjes te laten werken, kan de leerkracht extra instructie geven aan een kleine groep kinderen. We noemen dit hoekenwerk.
In de bovenbouw vinden de lessen van rekenen en taal plaats volgens het directe instructiemodel. Dat wil zeggen dat de instructie op drie niveaus gegeven wordt; een basisinstructie, een verkorte en een verlengde instructie.

Opleidingsschool

 

Basisschool De Wichelroede is een Opleidingsschool. Dat betekent dat Pabo-studenten van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie Tilburg bij ons op school stage lopen. Elk schooljaar komt een groep studenten uit diverse leerjaren die samen een onderwijsnest vormen. Naast de stage in de klas, werken zij ook samen aan activiteiten en opdrachten zodat ze van en met elkaar leren. Bregje Maas is basisschoolcoach en begeleidt op dinsdag de studenten. Naast de Pabo-studenten kan het ook voorkomen dat er studenten zijn van andere opleidingen, bijvoorbeeld  ROC Onderwijsassistent. 
Als uw zoon of dochter les krijgt van een student, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. 

Passend onderwijs
Passend Onderwijs is per 1-8-2014 een feit. Passend Onderwijs is onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar school gaan waar goed onderwijs geboden wordt en waar ze, als dat nodig is, extra ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling van Passend Onderwijs dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de gewone basisschool geholpen worden. Per school is een ondersteuningsprofiel gemaakt. In dat profiel is beschreven welke kinderen wij kunnen opvangen, welke ondersteuning wij aan de leerlingen kunnen bieden en wat wij nog moeten leren om dat zo goed als mogelijk te doen. Er worden vier schoolprofielen onderscheiden, te weten:

 1. Netwerkschool: een school die de basisondersteuning van leerlingen goed vormgeeft
 2. Smalle ondersteuningsschool: een school die op bepaalde gebieden extra ondersteuning geeft aan kinderen
 3. Brede ondersteuningsschool: te vergelijken met de huidige SBO of SO school
 4. Inclusieve school: Een school waar alle leerlingen, ongeacht de onderwijsbehoeften kunnen worden geholpen

Basisschool de Wichelroede heeft een eigen school ondersteuningsprofiel. Dit profiel is in kaart gebracht in november 2015 door een onafhankelijke commissie die een bezoek aan onze school heeft gebracht en allerlei relevante documenten heeft bestudeerd. Op basis van ons profiel zijn wij een smalle ondersteuningsschool.

De vijf velden van het ondersteuningsprofiel worden op onze school als volgt ingevuld:

 1. De hoeveelheid aandacht/handen in de klas
  De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg aan de leerlingen uit zijn groep. Daarbij hebben we, buiten de handen van de aanwezige groepsleerkracht, de beschikking over een vakleerkracht, een lerarenondersteuner die R.T. geeft, een onderwijsassistent en stagiaires
 1. De onderwijsmaterialen
  Met behulp van de reguliere lesmethodes voor de hoofdvakken spelling, technische lezen en rekenen wordt gebruik gemaakt van niveaudifferentiatie. Daarnaast hebben we ook speciale onderwijsmaterialen, die ingezet kunnen worden voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften. Het zijn materialen met bepaalde didactische, sociaal/emotionele en/of motorische kenmerken
 1. De ruimtelijke omgeving.
  We hebben in en rond de groep en onze school veel verschillende ruimtelijke voorzieningen ter ondersteuning van  de didactische begeleiding, bewegingsbehoeften, verzorging/rust en buitenruimtes.
 1. De expertise
  De groepsleerkracht beschikt  over de competenties om het kind en de groep te begeleiden in hun onderwijsbehoeften. Bij speciale onderwijsbehoeften beschikken we binnen de school over expertise op verschillende gebieden. De consulent van het samenwerkingsverband Plein 013 is met haar expertise ook beschikbaar om ons te ondersteunen. Wanneer binnen de school geen expertise voor handen is, maken we ook gebruik van expertise buiten de school, o.a. beschikbaar via Plein 013
 1. De samenwerking met andere instanties
  Wij werken samen met andere instanties buiten het onderwijs. Deze contacten verlopen meestal via de Intern Begeleider.

 

 

Verkeersveiligheid (rondom de school)

Parkeren
In verband met de veiligheid van uw kinderen, verzoeken wij u om zo min mogelijk uw kind met de auto naar school te brengen. De zoen- en zoefzone in de Goudsbloem mag u niet gebruiken om uw auto te parkeren. De zone is alleen bedoeld om uw kind veilig uit te laten stappen. Zeker bij de onderbouw, ondanks dat de situatie in 2009 is verbeterd, leidt dit tot zeer gevaarlijke situaties. Denkt u ook aan de buurtbewoners! Regelmatig zijn uitritten geblokkeerd. Bij dit alles geldt: Geef uw verstand voorrang en parkeer op de daarvoor bestemde plaatsen. Brengt u uw kind op de bovenbouw met de auto naar school, laat uw zoon/dochter dan op het Tongerloplein uitstappen en níet voor de school! Hier lopen en fietsen onze leerlingen en veiligheid staat voorop voor alle kinderen!

Brigadiers
We hebben de hulp van verkeersbrigadiers bij de gevaarlijke oversteek Slimstraat – Van Heeswijkstraat. De brigadierouders werken samen met leerlingen van de groepen 8. Samen zorgen ze voor een veilige oversteek. Wijst u uw kind(eren) er op dat ze hier gebruik van maken. Vanaf de oversteek lopen de kinderen met hun fietsen aan de hand naar de speelplaats van de bovenbouw en vise versa. De kinderen worden hierop aangesproken. Het is voor hun veiligheid. Ouders organiseren de verkeersbrigadiers. We kunnen altijd ouders gebruiken hiervoor. 

BVL
Onze school heeft een verkeerswerkgroep die bestaat uit leerkrachten én ouders. We vinden een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Al jaren hebben we BVL, een veiligheidslabel omdat we ons voldoende inspannen voor verkeersveiligheid. Bovendien hebben we de afgelopen drie jaren meegedaan aan het Europese project Stars, waarbij we als school de gouden ster hebben behaald. Dit certificaat betekent dat wij ons erg intensief bezighouden met duurzaam, gezond en veilig vervoer naar en van school.

Vertrouwenspersoon

Het komt wel eens voor dat u, of uw kind, met zaken zit die u graag vertrouwelijk wilt bespreken. Het is goed te weten dat er op onze school twee personen zijn, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan: de contact- of vertrouwenspersonen. Ook voor het komend schooljaar zijn dat Beatrijs Werkhoven en  een nog te benoemen collega. De contact- of vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Onze vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld wordt. U kunt de vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren.

U kunt ook doorverwezen worden naar een externe vertrouwenspersoon. 

Ondersteuning

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een sociaal/emotioneel probleem. De leerkracht kan een signaal geven dat het minder gaat op school. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leerkracht bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.

In eerste instantie beschikt de groepsleerkracht over voldoende competentie om uw kind te begeleiden in zijn ondersteuningsbehoefte.

Als de hulpvraag niet door de groepsleerkracht beantwoord kan worden, kan de Intern Begeleider van de Wichelroede gevraagd worden om mee te denken. Voor specifieke expertise kunnen we de consulent van de Wichelroede vragen om advies te geven aan de groepsleerkracht, Intern Begeleider en/of directie. Voor ondersteuning aan het kind zelf, kunnen we op onze school gebruik maken van de R.T. uren van de lerarenondersteuner.

Ook kunnen wij gebruik maken van de expertise van onze schoolmaatschappelijk werker (SMW) en sociaal verpleegkundige (SV) van de GGD. Vijf keer per jaar is de mogelijkheid dat we de hulpvraag van een kind inbrengen in het ondersteuningsteam, waaraan de ouders, de schoolmaatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige, de consulent, de groepsleerkracht, de IB-er en de directeur kunnen deelnemen.  Als ouders hier geen behoefte aan hebben, kunnen we met toestemming van de ouders hun kind toch inbrengen zonder aanwezigheid van de ouders. Geven de ouders geen toestemming om de hulpvraag over hun kind in te brengen, dan kunnen we hun kind anoniem inbrengen.

Wanneer een kind extra ondersteuningsbehoefte heeft op cognitief gebied of op gebied van gedrag, wordt dit vastgelegd. Reguliere ondersteuning op cognitief gebied wordt beschreven in een groepsplan voor rekenen, spelling en rekenen. Daarin wordt de beginsituatie, het doel, de aanpak en de evaluatie beschreven. Speciale ondersteuning op cognitief gebied, voor kinderen die de leerlijn van de groep (op een bepaald gebied) niet kunnen volgen, wordt beschreven in een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Vanwege dit OPP wordt de groepsleerkracht ondersteund door R.T-er, IB-er en consulent. Dit plan wordt drie keer per jaar geëvalueerd  en wordt besproken en geëvalueerd met de ouders.

Van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften  worden de stimulerende en belemmerende factoren van het kind beschreven op alle gebieden, onder andere op gebied van cognitie, werkhouding, sociaal/emotionele ontwikkeling.  De ondersteuningsbehoeften worden onder andere beschreven op gebied van aandacht, materialen , ruimtelijke omgeving. Dit plan wordt minstens tweejaarlijks bijgesteld en besproken met de ouders

Wanneer er te weinig vooruitgang is te merken op cognitief gebied en/of op gebied van sociaal/emotionele ontwikkeling kunnen school en/of ouders kunnen ook de expertise van externen inroepen. De school kan hierin de ouders adviseren.

Het kan zijn dat de school en/of de ouders tot de conclusie komen dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is, dat de school het kind niet kan bieden wat nodig is. De school heeft dan zorgplicht en moet een passende onderwijsplek voor hen of haar vinden waar het kind wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan een andere basisschool zijn, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school stelt, in samenspraak met de ouders, een arrangement op ter besluitvorming door het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht om voor de leerlingen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven.

Aanmelden door ouders:

Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl. Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling  in deze schoolgids.

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school is Beatrijs (interne begeleider) opgeleid om SVIB in te zetten om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsontwikkelingen. Ook wordt dit middel ingezet om een of meer leerlingen te observeren als daar vanuit de schoolsituatie vraag naar is. Als we een individuele leerling willen filmen, dan worden de ouders hier van te voren van in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Stichting Tangent

 

Basisschool De Wichelroede is een Tangentschool.
Op De Wichelroede vinden we het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met andere scholen uit de regio maakt onze school onderdeel uit van de stichting Tangent. Tangent is een stichting van 16 basisscholen en één peuterspeelzaal die de ontwikkeling van jonge kinderen wil bevorderen. Tangent vindt de volgende uitgangspunten daarvoor belangrijk: 

Diversiteit
Tangent is een afspiegeling van de samenleving, waarin mensen die verschillen in levensovertuiging, herkomst, aanleg en omstandigheden met elkaar samenwerken. Die verschillen respecteren we en we benutten juist deze diversiteit om optimale ontplooiing van kinderen en medewerkers te bereiken. 

Lerend en uitdagend
Leren kan op vele manieren plaatsvinden. Tangent biedt ruimte aan diverse onderwijsconcepten en biedt een leeromgeving die voor kinderen met verschillende leerstijlen en leervragen uitdagend en betekenisvol is.

Professionaliteit
Tangent is een professionele, lerende organisatie. In alle aspecten van het werk is professioneel handelen het uitgangspunt. De medewerkers van Tangent werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door o.a. scholing, zelfreflectie en collegiale samenwerking. Kwaliteitszorg is daarbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheid
Tangent hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Dit laten zij op alle vlakken gezien: het geven van goed onderwijs, het opbouwen van eigen expertise, het goed onderbouwd nemen van besluiten.

Scholen centraal
Binnen Tangent staan de scholen centraal. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het onderwijs. De scholen van Tangent zijn proactief en sterk gericht op samenwerking met andere organisaties in de wijk of in het dorp. 

Kwaliteit
Tangent hecht een groot belang aan een goede kwaliteitszorg: samen sterk zijn in kwaliteit.
We willen immers het allerbeste voor uw kind!

Als Tangent werken we elke dag aan het realiseren van onze waarden, die de basis vormen voor goed onderwijs voor elk kind: Eigenaarschap, Verbinding en Inspiratie. U vindt Tangent en onze scholen op www.tangent.nl.