Wichelroede

Locaties
Basisschool de Wichelroede werkt vanuit 2 locaties:

Locatie Goudsbloem: hier zitten op dit moment de groepen 1 t/m 3
Locatie Van Heeswijkstraat: hier zitten op dit moment de groepen 4 t/m 8

Team de Wichelroede

Op basisschool de Wichelroede werkt een enthousiast en gemêleerd team.

Volledige team basisschool de Wichelroede

Dit is het voltallige team van basisschool de Wichelroede.

Onderbouw

Dit zijn de collega’s die werken op de onderbouw. Dat is de locatie die is gevestigd aan de Goudsbloem.

Bovenbouw

Dit zijn de collega’s die werken op de bovenbouw. Dat is de locatie die is gevestigd aan de van Heeswijkstraat.

Schooltijden

Maandag 8:30-15:15
Dinsdag 8:30-15:15
Woensdag 8:30-12:30    
Donderdag 8:30-15:15
Vrijdag 8:30-12:30    

 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is een nieuw rooster van kracht. We gaan er van uit dat de kinderen drie maal per week overblijven, maar dat moet niet. De kinderen eten vanaf 12.15 uur in hun eigen klas met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht buiten spelen. Indien het regent, wordt er binnen voor een alternatief gezorgd. Om 13.00 uur beginnen de lessen weer.

De kosten van het overblijven zijn € 30,00 per kind per jaar. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u een brief over de betaling. Een kind dat na 1 januari instroomt betaalt € 15,00 voor het eerste jaar. Wilt u dat uw kind altijd thuis komt eten, dan laat u dit bij de start van het schooljaar aan de leerkracht weten. U betaalt dan geen overblijfkosten. (Er zijn tussen de middag geen brigadiers die uw kind helpen oversteken.) Mocht uw kind incidenteel thuis eten, dan meldt u dit ‘s ochtends voor 8.30 uur telefonisch bij de leerkracht. De bijdrage voor het overblijven blijft dan € 30,00 per kind per jaar.

 

Visie

Kinderen voelen zich welkom De Wichelroede, ze mogen zichzelf zijn. Wanneer het welbevinden van een kind in orde is, kan een kind zich ontwikkelen. Ze krijgen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen. In een veilige en rijke leeromgeving verwerven kinderen basiskennis en basisvaardigheden. 
Om dat te bereiken laten we kinderen zoveel mogelijk eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze verder kunnen komen. Ze leren eigen keuzes te maken en medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten zijn hiervoor essentieel.
We bieden een gemeenschap waarin kinderen voelen hoe je verbonden bent met jezelf, de ander en de wereld. Kortom, samen spelen, werken en ontwikkelen zorgt voor groei!

Uitwerking visie

Welbevinden
Kinderen krijgen ruimte om te zijn wie ze zijn en gevoelens te delen. Kinderen voelen zich veilig, welkom en gezien door de leerkracht.

Basiskennis en basisvaardigheden
Kinderen beheersen na acht jaar de basiskennis en -vaardigheden. Kinderen leren hoe ze het leren aan moeten pakken. Kinderen leren elkaar op een juiste manier opbouwende feedback te geven.
Voor alle kernvakken hebben we goede lesmethodes. Binnen die methodes kijken we steeds hoe we de leerstof zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.
We hebben er oog voor dat niet alle kinderen op hetzelfde moment toe zijn aan dezelfde leerstof. Dat zien we bijvoorbeeld bij de start van het leesproces. Door kinderen zelfstandig aan verwerkingsopdrachten en – spelletjes te laten werken, kan de leerkracht extra instructie geven aan een kleine groep kinderen. 
De lessen van rekenen en taal worden gegeven volgens het directe instructiemodel. Dat wil zeggen dat de instructie op drie niveaus gegeven wordt; een basisinstructie, een verkorte en een verlengde instructie.

Vertrouwen in ontwikkeling
De leerkracht straalt vertrouwen uit naar het kind, laat dit zien in zijn benadering en straalt dit uit. De leerlijnen staan centraal. Niet alleen resultaat, maar ook het proces en de vooruitgang zijn essentieel.

Rijke leeromgeving
In een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving wordt het ontwikkelproces van kinderen optimaal bevorderd. We differentiëren in aanbod en werkvormen, zetten materialen afwisselend in.
We maken van de school en zijn omgeving een uitdagende en rijke leeromgeving, waardoor de kinderen zich thuis voelen en geprikkeld worden om te leren. Beide locaties hebben een speelplaats die is aangepast aan de leeftijd van de kinderen die er spelen. Beide gebouwen zijn zo ingericht dat kinderen zich er veilig en thuis voelen.
Kinderen leren realistisch en betekenisvol. Zo werken we in de onderbouw zoveel mogelijk met echte materialen uit de dagelijkse praktijk. Kinderen mogen experimenteren en dus ook vies worden. In de bovenbouw maken kinderen cultureel-educatieve reizen, waarbij ze aangeboden lesstof in praktijk kunnen brengen. Ze plannen en organiseren deze reizen helemaal zelf. Wat kinderen leren bij techniek, kunnen ze in groep 8 gebruiken voor het inrichten van een eigen huisje. Ook krijgen kinderen steeds vaker ‘echte’ opdrachten, soms zelfs van bedrijven buiten school, waarbij eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk is. Ze voeren opdrachten samen uit en presenteren die aan de opdrachtgever, de klasgenoten, of ouders.

Eigenaarschap
Kinderen worden betrokken bij de inrichting van hun leeromgeving. Kinderen krijgen ruimte om eigen keuzes te maken.

Verbondenheid met jezelf, de ander en de wereld
Het pedagogisch klimaat op onze school berust vooral op respect voor elkaar. Wanneer men ervan uitgaat dat iedereen zich op een andere manier ontwikkelt, dan is het niet nodig om verschillen tussen mensen te bekritiseren, maar juist om deze te waarderen. Op het moment dat je beseft dat we met z’n allen een geheel vormen waarbij de verschillen tussen mensen juist een meerwaarde zijn, ontstaat respect voor de ander. Wij proberen deze verschillen tussen kinderen vanaf groep 1 tot groep 8 te laten zien en te waarderen.
Daarnaast bieden wij als school zoveel mogelijk rust en structuur. We hanteren door de gehele school dezelfde groeps- en schoolafspraken en zijn met z’n allen (ouder, kinderen en leerkrachten) verantwoordelijk voor de manier waarop wij met elkaar en met de materialen omgaan.

Hiervoor hebben kinderen een leerkracht nodig die:

– vertrouwen heeft in hun ontwikkeling
– werkt vanuit expertise aan hun brede ontwikkeling
– de leerlijnen kent en vanuit daar handelt
– duidelijkheid biedt over gewenst gedrag
– aandacht heeft voor zowel het leerproces als het resultaat
– veel vragen stelt.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen

Onze school neemt deel aan de onderzoekswerkplaats POINT013. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’ en 013 staat voor de regio Tilburg. POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen. In de werkplaats werken leerkrachten, pabo-docenten en onderzoekers samen, om de onderwijspraktijk voor alle leerlingen, ook de (hoog)begaafde leerlingen, te versterken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.point013.nl

Daarnaast hebben we een expert in huis die o.a. wekelijks op dinsdag een plusklas verzorgt voor deze doelgroep. Ook is zij aanspreekpunt voor leerkrachten met hulpvragen op dit gebied. 

Ons samenwerkingsverband Plein 013 verzorgt wekelijks op woensdag een Intermezzoklas in onze school.

Passend onderwijs
Passend Onderwijs is per 2014 een feit. Passend Onderwijs is onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar school gaan waar goed onderwijs geboden wordt en waar ze, als dat nodig is, extra ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling van Passend Onderwijs dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de gewone basisschool geholpen worden. Per school is een ondersteuningsprofiel gemaakt. In dat profiel is beschreven welke kinderen wij kunnen opvangen, welke ondersteuning wij aan de leerlingen kunnen bieden en wat wij nog moeten leren om dat zo goed als mogelijk te doen. Er worden vier schoolprofielen onderscheiden, te weten:

 1. Netwerkschool: een school die de basisondersteuning van leerlingen goed vormgeeft
 2. Smalle ondersteuningsschool: een school die op bepaalde gebieden extra ondersteuning geeft aan kinderen
 3. Brede ondersteuningsschool: te vergelijken met de huidige SBO of SO school
 4. Inclusieve school: Een school waar alle leerlingen, ongeacht de onderwijsbehoeften kunnen worden geholpen

Basisschool de Wichelroede heeft een eigen school ondersteuningsprofiel. Dit profiel is opnieuw in kaart gebracht in 2020.

De vijf velden van het ondersteuningsprofiel worden op onze school als volgt ingevuld:

 1. De hoeveelheid aandacht/handen in de klas
  De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg aan de leerlingen uit zijn groep. Daarbij hebben we, buiten de handen van de aanwezige groepsleerkracht, de beschikking over een vakleerkracht, een intern begeleider die R.T. geeft, een onderwijsassistent en stagiaires
 1. De onderwijsmaterialen
  Met behulp van de reguliere lesmethodes voor de hoofdvakken spelling, technische lezen en rekenen wordt gebruik gemaakt van niveaudifferentiatie. Daarnaast hebben we ook speciale onderwijsmaterialen, die ingezet kunnen worden voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften. Het zijn materialen met bepaalde didactische, sociaal/emotionele en/of motorische kenmerken
 1. De ruimtelijke omgeving.
  We hebben in en rond de groep en onze school veel verschillende ruimtelijke voorzieningen ter ondersteuning van  de didactische begeleiding, bewegingsbehoeften, verzorging/rust en buitenruimtes.
 1. De expertise
  De groepsleerkracht beschikt  over de competenties om het kind en de groep te begeleiden in hun onderwijsbehoeften. Bij speciale onderwijsbehoeften beschikken we binnen de school over expertise op verschillende gebieden. De consulent van het samenwerkingsverband Plein 013 is met haar expertise ook beschikbaar om ons te ondersteunen. Wanneer binnen de school geen expertise voor handen is, maken we ook gebruik van expertise buiten de school, o.a. beschikbaar via Plein 013
 1. De samenwerking met andere instanties
  Wij werken samen met andere instanties buiten het onderwijs. Deze contacten verlopen meestal via de intern begeleider.

Ondersteuning

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een sociaal/emotioneel probleem. De leerkracht kan een signaal geven dat het minder gaat op school. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leerkracht bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.

In eerste instantie beschikt de groepsleerkracht over voldoende competentie om uw kind te begeleiden in zijn ondersteuningsbehoefte.

Als de hulpvraag niet door de groepsleerkracht beantwoord kan worden, kan de intern begeleider van de Wichelroede gevraagd worden om mee te denken. Voor specifieke expertise kunnen we de consulent van de Wichelroede vragen om advies te geven aan de groepsleerkracht, Intern Begeleider en/of directie. Voor ondersteuning aan het kind zelf, kunnen we op onze school gebruik maken van de R.T. uren van de intern begeleider.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de kinderen. Op onze school is Beatrijs (interne begeleider) opgeleid om SVIB in te zetten om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsontwikkelingen. Ook wordt dit middel ingezet om een of meer kinderen te observeren als daar vanuit de schoolsituatie vraag naar is. Als we een individueel kind willen filmen, dan worden de ouders hier van te voren van in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Ook kunnen wij gebruik maken van de expertise van onze schoolmaatschappelijk werker (SMW) en sociaal verpleegkundige (SV) van de GGD. Vijf keer per jaar is de mogelijkheid dat we de hulpvraag van een kind inbrengen in het ondersteuningsteam, waaraan de ouders, de schoolmaatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige, de consulent, de groepsleerkracht, de IB-er en de directeur kunnen deelnemen.  Als ouders hier geen behoefte aan hebben, kunnen we met toestemming van de ouders hun kind toch inbrengen zonder aanwezigheid van de ouders. Geven de ouders geen toestemming om de hulpvraag over hun kind in te brengen, dan kunnen we hun kind anoniem inbrengen.

Wanneer een kind extra ondersteuningsbehoefte heeft op cognitief gebied of op gebied van gedrag, wordt dit vastgelegd. Reguliere ondersteuning op cognitief gebied wordt beschreven in een groepsplan voor rekenen, spelling en rekenen. Daarin wordt de beginsituatie, het doel, de aanpak en de evaluatie beschreven. Speciale ondersteuning op cognitief gebied, voor kinderen die de leerlijn van de groep (op een bepaald gebied) niet kunnen volgen, wordt beschreven in een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Vanwege dit OPP wordt de groepsleerkracht ondersteund door R.T-er, IB-er en consulent. Dit plan wordt drie keer per jaar geëvalueerd  en wordt besproken en geëvalueerd met de ouders.

Van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften  worden de stimulerende en belemmerende factoren van het kind beschreven op alle gebieden, onder andere op gebied van cognitie, werkhouding, sociaal/emotionele ontwikkeling.  De ondersteuningsbehoeften worden onder andere beschreven op gebied van aandacht, materialen, ruimtelijke omgeving. Dit plan wordt minstens tweejaarlijks bijgesteld en besproken met de ouders

Wanneer er te weinig vooruitgang is te merken op cognitief gebied en/of op gebied van sociaal/emotionele ontwikkeling kunnen school en/of ouders kunnen ook de expertise van externen inroepen. De school kan hierin de ouders adviseren.

Het kan zijn dat de school en/of de ouders tot de conclusie komen dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is, dat de school het kind niet kan bieden wat nodig is. De school heeft dan zorgplicht en moet een passende onderwijsplek voor hen of haar vinden waar het kind wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan een andere basisschool zijn, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school stelt, in samenspraak met de ouders, een arrangement op ter besluitvorming door het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht om voor de leerlingen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven.

Aanmelden door ouders:

Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl. Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling  in deze schoolgids.

Opleidingsschool

Basisschool De Wichelroede is een Opleidingsschool. Dat betekent dat Pabo-studenten van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie Tilburg bij ons op school stage lopen. Elk schooljaar komt een groep studenten uit diverse leerjaren die samen een onderwijsnest vormen. Naast de stage in de klas, werken zij ook samen aan activiteiten en opdrachten zodat ze van en met elkaar leren. Bregje is basisschoolcoach en begeleidt op dinsdag de studenten. Naast de Pabo-studenten kan het ook voorkomen dat er studenten zijn van andere opleidingen, bijvoorbeeld  ROC Onderwijsassistent. 

Als uw zoon of dochter les krijgt van een student, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. 

Verkeersveiligheid (rondom de school)

Parkeren
In verband met de veiligheid van uw kinderen, verzoeken wij u om zo min mogelijk uw kind met de auto naar school te brengen. De zoen- en zoefzone in de Goudsbloem mag u niet gebruiken om uw auto te parkeren. De zone is alleen bedoeld om uw kind veilig uit te laten stappen. Zeker bij de onderbouw, ondanks dat de situatie in 2009 is verbeterd, leidt dit tot zeer gevaarlijke situaties. Denkt u ook aan de buurtbewoners! Regelmatig zijn uitritten geblokkeerd. Bij dit alles geldt: Geef uw verstand voorrang en parkeer op de daarvoor bestemde plaatsen. Brengt u uw kind op de bovenbouw met de auto naar school, laat uw zoon/dochter dan op het Tongerloplein uitstappen en níet voor de school! Hier lopen en fietsen onze leerlingen en veiligheid staat voorop voor alle kinderen!

Brigadiers
We hebben de hulp van verkeersbrigadiers bij de gevaarlijke oversteek Slimstraat – Van Heeswijkstraat. De brigadierouders werken samen met leerlingen van de groepen 8. Samen zorgen ze voor een veilige oversteek. Wijst u uw kind(eren) er op dat ze hier gebruik van maken. Vanaf de oversteek lopen de kinderen met hun fietsen aan de hand naar de speelplaats van de bovenbouw en vise versa. De kinderen worden hierop aangesproken. Het is voor hun veiligheid. Ouders organiseren de verkeersbrigadiers. We kunnen altijd ouders gebruiken hiervoor. 

BVL
Onze school heeft een verkeerswerkgroep die bestaat uit leerkrachten én ouders. We vinden een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Al jaren hebben we BVL, een veiligheidslabel omdat we ons voldoende inspannen voor verkeersveiligheid. Bovendien hebben we meegedaan aan het Europese project Stars, waarbij we als school de gouden ster hebben behaald. Dit certificaat betekent dat wij ons erg intensief bezighouden met duurzaam, gezond en veilig vervoer naar en van school.

Interne vertrouwenspersoon

Het komt wel eens voor dat u, of uw kind, met zaken zit die u graag vertrouwelijk wilt bespreken. Het is goed te weten dat er op onze school twee personen zijn, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan: de interne vertrouwenspersonen. Ook voor het komend schooljaar zijn dat Beatrijs Werkhoven en Bregje Maas. De interne vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Onze vertrouwenspersoon is er voor zowel kinderen, ouders als personeel. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld wordt. U kunt de vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren.

U kunt ook doorverwezen worden naar een externe vertrouwenspersoon. 

 

Basisschool de Wichelroede is een Tangentschool 

Op de Wichelroede vinden we het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met andere scholen uit de regio maakt onze school onderdeel uit van de stichting Tangent. Tangent is een stichting van 16 basisscholen op 17 locaties die de ontwikkeling van jonge kinderen wil bevorderen. 

Met ingang van het schooljaar 20-21 is ons nieuwe Koersplan met de titel ‘SAMEN STERK IN DE BASIS’ van kracht. Hierin beschrijven we onze koers als onderwijsstichting voor de komende jaren. 

De missie van Tangent als geheel 

We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving. 

De visie van Tangent als geheel 

Onze locaties zijn leergemeenschappen waarin we als experts samenwerken aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Onze leergemeenschappen zijn inspirerende omgevingen, die weerspiegelen wat er leeft en verandert in de samenleving. We maken ontwikkelen betekenisvol door een toekomstbestendig aanbod. We zoeken voortdurend verbinding tussen ‘wie je bent en wat je kunt’ en ‘wat we samen tot stand kunnen brengen’.  

Van onderwijs naar ontwikkeling 

Binnen Tangent zien we de ontwikkeling van kinderen in een breed perspectief. Ontwikkelen is meer dan het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. De term ‘onderwijs’ zegt daarmee onvoldoende wat we doen. Met welbevinden als basis zetten we ons in voor de brede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom kiezen we voor het woord ‘ontwikkeling’.  

Van school naar locatie  

Kinderen ontwikkelen zich overal. Binnen en buiten onze locaties werken we aan de ontwikkeling van kinderen, altijd in samenwerking met de ander. De term ‘school’ dekt daarmee onvoldoende wat we doen. Daarom kiezen we voor het woord ‘locatie’.  

Van medewerker naar samenwerker 

We kennen en kunnen veel én weten dat we een hoger doel bereiken als we samenwerken. We delen onze expertise en maken volop gebruik van expertise van onze samenwerkers en samenwerkende partners. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beste resultaat. De term ‘medewerker’ zegt daarmee onvoldoende wat we doen. Daarom kiezen we bij Tangent voor het woord ‘samenwerker’.  

Van waarden naar Tangentials  

Onze waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen welke we terugzien in het gedrag van onze samenwerkers. De waarden zijn eigen gemaakt en worden doorleefd. Dit stralen we uit en daar zijn we trots op. Het zijn persoonlijke Tangent waarden. De term ‘waarden’ zegt daarmee onvoldoende wie we zijn en wat we doen. Daarom kiezen we bij Tangent voor het woord ‘Tangentials’.  

De Tangentials:  

Ik sterk  

Elk kind, samenwerker en locatie heeft een eigen unieke identiteit. Voor zowel het kind als de samenwerker geldt: Wat ik nodig heb om te leren, ontdekken en ontwikkelen wordt gezien. Verschil mag er zijn. Ik heb vertrouwen in mezelf en de mensen om me heen en toon respect.  

Leren en lesgeven is persoonlijk. Intrinsieke motivatie geeft vuur! Ik ontdek wat ik al kan, wat ik graag wil leren en daag mezelf uit te blijven ontwikkelen.  

Bij Tangent ben ik sterk omdat 

 • ik laat zien wat ik ken, kan en wie ik ben 
 • ik word gezien, gehoord en gewaardeerd 
 • ik verantwoordelijkheid neem  

 

Samen Sterk 

We werken samen aan de hoogste kwaliteit van ontwikkeling. Voor zowel het kind als de samenwerker geldt: We zijn behulpzaam en weten wat de ander nodig heeft. We leren, ontdekken en ontwikkelen samen en overal. We zijn verbonden met de hele leergemeenschap en zijn er verantwoordelijk voor. Dat betekent ook dat we solidair zijn en elkaar steunen waar nodig. We zijn trots op ons vak, wat we samen bereiken en vieren dit. Bij Tangent maken we verbinding met de ander en zoeken de omgeving en partners op die ons kunnen versterken. We laten niemand tussen wal en schip vallen. 

Bij Tangent zijn we samen sterk omdat: 

 • we samen ontwikkelen 
 • we elkaar stimuleren en helpen 
 • we trots zijn en dit vieren  

Wereld Sterk 

De wereld ligt aan onze voeten. Daar maken we onderdeel van uit en willen deze mede vormgeven. Diversiteit, welbevinden, kennis, technologie, milieu en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen.  

We maken het verschil voor onze leefomgeving en onze aarde en zijn van betekenis. We geven de kinderen een sterke basis mee voor een mooie toekomst.  

Bij Tangent zijn we wereld sterk omdat: 

 • we toekomstgericht ontwikkelen 
 • we werken aan burgerschapsvorming   
 • we van betekenis zijn voor de samenleving

Binnen Tangent laten we ons daarbij leiden door de onderstaande 5 principes: 

Samen is sterker 

We bepalen samen met de kinderen en hun ouders/opvoeders de koers voor een optimale ontwikkeling en zijn hierin gezamenlijk verantwoordelijk.  

We weten wat we kunnen en waar we de ander bij nodig hebben. We maken verbinding met samenwerkingspartners waaronder kinderopvang, zorg-, welzijn-, onderwijspartner, ondernemers, de wijk en de gemeenten. We zijn in dialoog met elkaar. Zo halen we het beste uit onze kinderen en onszelf. 

Reflecteren is leren  

We kijken terug op wat we gedaan hebben, toetsen en bespreken wat beter kan en denken na over keuzes die we maken. We vragen om feedback en zoeken de dialoog met kinderen, collega’s, ouders en samenwerkingspartners.  

Delen is vermenigvuldigen 

De samenwerkers van Tangent zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van al onze kinderen. We waarderen en zien de expertise van onze samenwerkers. We hebben de beste samenwerkers in huis en investeren in hun ontwikkeling. We zetten expertise breed in binnen Tangent. De juiste samenwerker op de juiste plek.  

Wat we doen, doen we goed 

De ontwikkeling van kinderen staat bij ons centraal. Kinderen zijn altijd het vertrekpunt. We streven naar de hoogste kwaliteit van ontwikkeling. Dat doen we in inspirerende en uitdagende leeromgevingen met de beste samenwerkers. Ontwikkelen van kennis, cognitieve-, sociale- en emotionele vaardigheden zijn in balans. Iedere dag zijn we bezig om te verbeteren.  

Haalbaar en betaalbaar 

We leggen de lat hoog binnen Tangent. We maken weloverwogen en duurzame keuzes en geven hierin onze grenzen aan. Iedere locatie mag hierin verschillend zijn. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de hoogste kwaliteit. We zijn financieel gezond en blijven in control.  

College van Bestuur: 

Dhr. M. van den Hoven 

Postadres: Tangent, J. Asselbergsweg 80, 5026 RR  Tilburg 

Zie voor verdere informatie www.tangent.nl